Želimo otvoriti transakcijski račun - en

Da biste otvorili transakcijski račun u našoj banci, potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar/registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar
 • Ugovor – dokument o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju - za posljednji obračunski period (osim za novoosnovana pravna lica)
 • Obavještenje zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda (osim za novoosnovana pravna lica)
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza (osim za novoosnovana pravna lica) 
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa
 • Izjava lica ovlaštenog za zastupanje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza kod drugih banaka
 • PDV broj
 • Carinski broj (za otvaranje deviznog računa)
 • Kopija CIPS lične karte ili pasoša